Kandidatuppsats i matematisk statistik

Här kan du komma åt min kandidatuppsats i matematisk statistik: HOW MENSTRUAL PRODUCT USERS DIFFER – A LOGISTIC REGRESSION MODEL. Uppsatsen blev klar i januari 2016.

För den som inte orkar läsa en hel uppsats finns en populärvetenskaplig sammanfattning i det här inlägget.

 

SKILLNADER HOS MENSSKYDDSANVÄNDARE
– en logistisk regressionsmodell

De två vanligaste mensskyddssorterna är bindor och tamponger. De senaste åren har ett nytt mensskydd dykt upp och börjat tävla om användarna, nämligen menskoppen. Menskoppen uppfanns samtidigt som tampongerna men har först nu letat sig in i svenska affärer.

Men hur skiljer sig menskoppsanvändarna åt från de andra användarna? Att använda menskopp kräver en viss närhet till den egna kroppen och menstruationen. Är detta något som visar sig hos personerna i fråga? Går det att förutse vem som är en menskoppsanvändare utifrån viss fakta om en person?

För att svara på frågorna gjordes en enkät om inställningar till mens och mensskydd, enkäten spreds på sociala medier under julen 2014 och fick över 3000 svar. Med hjälp av svaren i enkäten gjordes sedan en statistisk modell över hur menskoppsanvändarna skiljer sig åt från de andra användarna.

Menskoppsanvändarna visade sig då ha en mer positiv inställning till mens än de andra användarna. Ju mer positiv inställning en person hade desto större var sannolikheten att hen använde en menskopp istället för tamponger och bindor.

Bilden visar hur sannolikheten att vara en menskoppsanvändare ökar vart binompredneweftersom inställningen till mens (Index) blir mer positiv. Linjen i bilden är delad i tre delar, som alla representerar personer med olika hög utbildningsnivå. Vi kan se att de med hög utbildning visade sig ha högre sannolikhet att använda menskopp än de med lägre utbildning eftersom den blå linjen hela tiden ligger en bit över de andra två linjerna.

Slutligen kan kritik framföras mot studien i och med att svaren samlades in på ett sådant sätt att det är svårt att veta ifall modellen kan appliceras på befolkningen i stort eller inte. Det kan hända att de som svarade på enkäten svarade på ett sätt som är väldigt olikt hur befolkningen i stort hade svarat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *